Често задавани въпроси

 

Вид финансиране, при който ползвате автомобил под наем за определен период от време

Идеален е за всеки клиент, който желае да стане собственик на автомобила си след изтичане на лизинговия период.

Финансовият лизинг създава ликвидност. Вместо да влагате еднократно значителна сума в закупуването на автомобил Вие плащате месечни вноски, които можете да намалите като платите по-висока първоначална вноска в началото на договора. 

Сумата, която следва да заплатите в началото на периода, за да започнете да ползвате автомобила. Например, ако първоначалната вноска е 10%, вие заплащате със собствени средства 10% от договорената цена на автомобила, а ОТП Лизинг финансира останалите 90%. ОТП Лизинг не начислява лихва върху първоначалната вноска.

Сумата, която трябва да заплатите в края на периода, ако желаете да придобиете собствеността върху автомобила. Остатъчната стойност има директно отношение към месечната такса, така че обсъдете с представителя на ОТП Лизинг различните възможности, коите най-добре ще отговорят на вашите конкретни нужди.

Този тип лизинг дава възможност на клиента за избор – в края на периода да заплати остатъчната стойност и да придобие собствеността върху автомобила, или просто да върне автомобила на ОТП Лизинг без никакви допълнителни ангажименти.

При този тип лизинг, ДДС- то се финансира от лизинговата компания, като сумата се разсрочва в месечните вноски. Всеки месец се издава фактура за размера на извършеното плащане, което включва главница, лихва и ДДС. ДДС-то се начислява само върху главницата. ОТП Лизинг не начислява лихва върху финансираното ДДС.

При този тип лизинг, ДДС – то се заплаща авансово от клиента, остатъчната стойност е 0% и в края на периода клиентът придобива автомобила. Всеки месец се издава фактура за размера на извършеното плащане, което включва главница и лихва. ОТП Лизинг не начислява ДДС върху лихвата.

На равни месечни вноски (анюитетни месечни вноски), които включват главница и лихва. При определени случаи изплащането става чрез сезонни вноски.

Лихвата в офертата на ОТП Лизинг е на годишна база. Например, ако лихвеният процент за лизинга на автомобила е 4%, месечният лихвен процент ще се определи като 4% се раздели на 12 месеца и следователно месечната лихва ще е 0.33%.

EURIBOR е базов референтен лихвен процент, който се използва за формиране на плаваща лихва. По същество представлява средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Изчислява се от Европейската банкова федерация.

Този въпрос касае юридическите лица и Вашият счетоводител ще Ви обясни най – добре. При придобиване на актив по условията на финансов лизинг, въпреки че компанията не е собственик по време на лизинговия срок, рисковете и изгодите от използване на автомобила са прехвърлени на дружеството и то трябва да заприходи актива по стойността на минималните лизингови плащания. Съответно се начислява и амортизация на база възприетата амортизационна политика и тези разходи се признават като текущи. Освен разходите за амортизации, разходите за лихви също се признават като текущи.

В ОТП Лизинг валутата на финансиране е в EUR.

В ОТП Лизинг валутата, в която се изплаща лизингът, може да бъде в EUR или BGN.

ОТП Лизинг начислява еднократно такса одобрение и управление.