2.432.49

Често задавани въпроси

Какво е оперативен лизинг?

Вид финансиране, при който ползвате автомобил под наем за определен срок от време.

Какво е финансов лизинг?

Финансиране, при което ползвате автомобил срещу първоначално и месечни плащания и в края на периода можете да придобиете собствеността върху автомобила.

Какво е първоначална вноска?

Сумата, която следва да заплатите в началото на периода, за да започнете да ползвате автомобила. Например, ако първоначалната вноска е 10%, вие заплащате със собствени средства 10% от договорената цена на автомобила, а ОТП Лизинг финансира останалите 90%. ОТП Лизинг не начислява лихва върху първоначалната вноска.

Какво е остатъчна стойност?

Сумата, която трябва да заплатите в края на периода, ако желаете да придобиете собствеността върху автомобила. Остатъчната стойност има директно отношение към месечната такса, така че обсъдете с представителя на ОТП Лизинг различните възможности, коите най-добре ще отговорят на вашите конкретни нужди.

Какво е финансов лизинг с отворен край?

Този тип лизинг дава възможност на клиента за избор – в края на периода да заплати остатъчната стойност и да придобие собствеността върху автомобила, или просто да върне автомобила на ОТП Лизинг без никакви допълнителни ангажименти.

При този тип лизинг, ДДС- то се финансира от лизинговата компания, като сумата се разсрочва в месечните вноски. Всеки месец се издава фактура за размера на извършеното плащане, което включва главница, лихва и ДДС. ДДС-то се начислява само върху главницата. ОТП Лизинг не начислява лихва върху финансираното ДДС.

Какво е финансов лизинг със затворен край?

При този тип лизинг, ДДС – то се заплаща авансово от клиента, остатъчната стойност е 0% и в края на периода клиентът придобива автомобила. Всеки месец се издава фактура за размера на извършеното плащане, което включва главница и лиха. ОТП Лизинг не начислява ДДС върху лихвата.

Какъв е начинът на изплащане на лизинга?

На равни месечни вноски (анюитетни месечни вноски), които включват главница и лихва. При определени случаи изплащането става чрез сезонни вноски.

Как се изчислява лихвата по договора?

Лихвата в офертата на ОТП Лизинг е на годишна база. Например, ако лихвеният процент за лизинга на автомобила е 4%, месечният лихвен процент ще се определи като 4% се раздели на 12 месеца и следователно месечната лихва ще е 0.33%.

Какво е EURIBOR?

EURIBOR е базов референтен лихвен процент, който се използва за формиране на плаваща лихва. По същество представлява средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Изчислява се от Европейската банкова федерация.

При положение, че не съм собственик на автомобила по време на лизинговия срок, трябва ли счетоводно да отчета придобиването му?

Този въпрос касае юридическите лица и Вашият счетоводител ще Ви обясни най – добре. При придобиване на актив по условията на финансов лизинг, въпреки че компанията не е собственик по време на лизинговия срок, рисковете и изгодите от използване на автомобила са прехвърлени на дружеството и то трябва да заприходи актива по стойността на минималните лизингови плащания. Съответно се начислява и амортизация на база възприетата амортизационна политика и тези разходи се признават като текущи. Освен разходите за амортизации, разходите за лихви също се признават като текущи.

Каква е валутата на финансиране?

В ОТП Лизинг валутата на финансиране е в EUR и BGN.

Каква е валутата на плащане?

В ОТП Лизинг валутата, в която се изплаща лизингът, може да бъде в EUR или BGN.

Таксата одобрение/управление еднократна ли е или се начислява всяка година?

ОТП Лизинг начислява еднократно такса одобрение/управление.