Общи условия

 

Официални правила за участие в игра „Инстаграм Giveaway“

1. Организатори на Играта са ОТП Лизинг и Нова Кола

2. Период на провеждане на Играта:

Играта ще се проведе в периода от 18.12.2023 до 06.01.2024 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие.

Право на участие в играта
В Играта могат да участват пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

3.2 Наградата e: брандиран тефтер, брандиран химикал, брандирани слънчеви очила, брандиран ключодържател, брандирана бутилка.

4. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:

4.1. Отговаря на условията за участие в Играта и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM

4..2. в срока на Играта да е последвал профила на Nova Kola

4.3. в срока на Играта да отбележи поне един свой приятел в коментар на страницата

4.4. в срока на Играта да коментира с отговор на въпрос в страницата

4.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се избере печеливш

4.6. Печелившите 5 (петима) Участници ще бъдат избрани на случаен принцип в срок от 5 дни след приключване на играта и обявени на страницата в срок до 5 дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път след обаждане от Организатора,

4.7. Наградите ще бъдат доставени от Организаторите напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 15 работни дни от предоставянето на адрес. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. Печелившият Участник не дължи никакви парични суми за доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

5. Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

6. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изисква от Участниците да удостоверят самоличността, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да удостовери самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

7. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

7.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

7.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

7.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

8. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

8.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

8.3. Че е съгласен Организаторите, като спазват всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събират, съхраняват и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

8.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица личните му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

Гаранции на Организаторите
Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби.
С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организаторите.